kannada (3)

kannada (3)

  • Author / Uploaded
  • NANDA

Citation preview

ÎÅàÊÜá®…ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÊÜáãÆÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü ÎÅàÊÜá¨ÜáñܤÃÝ©ÊÜásܨÜ

WÜáÃÜá±ÜÃíÜ ±ÜÃÝ aÜÃÊ Ü áÜ ÍæãÉàPÜWÙÜ áÜ

ŸÅÖݾíñÝ WÜáÃÜÊÜ@ ÓÝPÝÒ©ÐÜrí ¨æçÊÜí ÎÅ¿á@ ±Ü£@ > BaÝ¿Þì@ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿ÞìÓÜÕíñÜá Êæáà g®Ü¾g®Ü¾¯ >> ÎÅàÖÜíÓÜí ±ÜÃÜÊÜÞñݾ®Üí ËÄíbí ÓÜ®ÜPÝ©PÝ®… > ¨ÜãÊÝìÓÜÓã æ à hÝn®¯Ü —à®… Ëàí¨ÜÅÊÝÖÜ®£Ü à¥ÜìPÝ®… >> PæçÊÜÆ£à¥Ýì®… hÝn®àæ ÍÝ®… ±ÜÃ£Ü à¥Ýì®… ®ÜÊ Ü Þ Ü ÊÜáÂÖÜÊáÜ … > ÓÜñÂÜ ±ÜÅhÝn®… ±ÝÅý£à¥Ýì®Ü®Ý®… ñܨÌÜ íÍÜhݮܲ >> AaÜáÂñܱÅæ àPÜÒÃáÜ ±ÜâÃæçÊÜ PÜêÐݡԨݜ®°Ü»áÜ PÝö Íæãà—ñÜÊÞ Ü ®ÜÓÊ Ü áÜ … > AaÜáÂñܱÅæ àûÜ£à¥Üìí aÜ ÊÜá«ÝÌ¿ÞìOÝí WÜáÃÜáí »Ühàæ >> 1. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÆÓÜñáÜ ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥æìàí¨Üá®æãìà ÖÜê¨ÜíŸÃæà > ¿á¨ÜÌaÍÜ cÜ í©ÅPÝ ÓÝÌíñÜÓíÜ ñݱÜí ˯PÜêíñÜ£ >>

16.ÎÅà˨Ý—àÍÜ£à¥ÜìÃÜá HPÜaPÜ ÅÜ ®ÜWÃÜ Ü ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ aÜñáÜ ¨ÜìÎà 34. ÎÅàÓÜñÂÜ ±ÜÃÝPÜÅÊÜá£à¥ÜìÃÜá bñݤ±âÜ ÃÜ BÎÌ®Ü ÍÜáPÜÉ AÐÜrËáà ÎÅàÊÜáñÜáիݨÜá½ñÝí¸æãà—ËQÅàvÜ®Ë Ü aÜûO Ü Ý®… > ÓÜñÂæ àÐÝr¿áìÓÜĮݰ¥Ý¨Üá¨Üã½ñã æ à˜¨Üá½ñ¨ Ü ÍÜ ì Ü ®Ü@ > ÊÝPÝÂ¥ÜìaÜí©ÅPÝPÝÃÝ®… ˨Ý—àÍÜWÜáÃÜã®… »Ühæà >> ®ÝÍÜÁáàñ… ÖÜê¨Ü¿á«ÝÌíñÜí ÓÜñ³Ü ÃÝPÜÅÊÜáPèÓÜ᤻@Ü >> 17. ÎÅàÊæà¨Ü¯—£à¥ÜìÃÜá ±ÜíyÜÃܱÜâÃÜ PÝ£ìPÜ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà ˨Ý—àÍݹœÓÜí»Üãñæãà ˨ÜÌñÜáRÊÜáá¨Ü¸Ýí«ÜÊÜ@ > Êæà¨Ü¯«ÝÂSÂaÜí¨æãÅà˜¿áí PÝËáñÝ¥Ýì®… ±ÜÅ¿áaÜfñáÜ >>

35. ÎÅàÓÜñÂÜ ËàÃÜ£à¥ÜìÃÜá PæãÆìÖÜÚÛ PÝ£ìPÜ ÍÜáPÜÉ ¨ÜÍÜËáà ÓÜñ³Ü ÃÝPÜÅÊÜá¨ÜáWÝœ¸œæ à@ ÓÜíhÝñÜ@ Qà£ìaÜí©ÅPÜ@ > ÓÜíñݱÜí ÖÜÃÜñÜá ÎÅàÊÜÞ®… ÓÜñÜÂËàÃæàí¨ÜáÃÜígÓÝ >>

18. ÎÅàÓÜñÂÜ ÊÜÅñÜ£à¥ÜìÃÜá ÓÝíWÜÈ ´ÝÆáY| ÍÜáPÜÉ ÐÜÑuà Êæà¨Ü¯«ÝÂÆÊÝÇæãàñܧ@ ˨ÜáÐÝí bí£ñܱÜŨÜ@ > ÓÜñÂÜ ÊÜÅñÝSÂPÜƳ¨áÜ Å»Üãì¿Þ©ÐÝr¥ì Ü Ô¨ÜœÁáà >>

36. ÎÅàÓÜñÂÜ —àÃÜ£à¥ÜìÃÜá BñÜPÜãÃÜá hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡ ®ÜÊË Ü áà ÓÜñÜÂËàÃÝÆÊÝÇæãàñܧ@ ˨ÜáÐÝí bí£ñܱÜŨÜ@ > ÓÜñÂÜ —àÃÝSÂPÜƳ¨áÜ Å@ »Üã¿Þ©ÐÝr¥ìÜ Ô¨ÜœÁáà >>

19. ÎÅàÓÜñÂÜ ¯—£à¥ÜìÃÜá PÜ®ÜãìÆ ÊÜÞWÜìÎÃÜ ÍÜáPÜÉ ¨ÜÍÜËáà A®Ü—àñÜ ÊÜáÖÝ»ÝÐÜÂí ÊÝÂTÝÂñÜí ¿á¨Ü®ÜáWÜÅÖÝñ… > ÊÜí¨æà ñÜí Ë—®Ý ÓÜñÂÜ ¯—í ÓÜh…þÝ®ÜԨܜÁáà >>

37. ÎÅàÓÜñÂÜ þݮܣà¥ÜìÃÜá ÃÝgÊÜáÖæàí©ÅÊÜÞZ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà ÓÜñÂÜ —àÃÜPÃÜ Ý¸æãjàñܧ@ þÝ®ÜÊçæ ÃÝWÜÂÓÝWÜÃ@Ü > ÓÜñÂÜ þÝ®ÝSÂñÜÃ~ Ü @ ÓÝÌíñÜ«ÝÌíñÜí ¯PÜêíñÜñáÜ >>

æ àÙܱâÜ ÃÜ ÊÜÞWÜìÎÃÜ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà 38. ÎÅàÓÜñÂÜ «Ý®ܣà¥ÜìÃÜá ±ÜíyÜÃܱÜâÃÜ aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ AÐÜrËáà 2. ÎÅà±Ü¨¾Ü®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜá ®ÜÊÊ Ü êÜ í¨ÝÊÜ®ÜPÝ£ìPÜ PÜêÐÜ¡ aÜñÜá¨ÜìÎà 20. ÎÅàÓÜñÂÜ ®Ý¥Ü£à¥ÜìÃÜá ËàÃÜaã ÓÜ ñ Ü Â ®Ý¥Ü W Ü á ÃÜ á @ ±ÝñÜ á Áãà —àÃæãà ®ÜÊÜaÜí©ÅPÝÊÜá… > BÓæàñæãàÃÝñÜáÐÝÃݨæÅàÁãàì ©Íæãà iñÜÊÝ®… ÊÜááÖÜá@ > ±Üä|ì±ÜÅgnPêÜ ñÜí »ÝÐÜÂÊÜÞ¨è ñܨݽʱ Ü äÜ ÊÜìPÜÊáÜ … > ®Ü Ê ÝÊÜ á êñÜ W ¨ Ü Ý£à¥Ü ì ñÝívÜ Ê Ý¯ ÊÜ Â bàPÜ É $ ê±Ü ñ … >> ÓÜñÂÜ «Ý®ÜWáÜ ÃÜá@ ±ÝñÜá ¿á£àí¨æùÃܲ ±ÜäiñÜ@ >> Áãà ÊÝÂPÜÃã æ à®Ü°ÊáÜ ÓܤӾæ$ç ±Ü¨¾Ü®Ý»ÝSÂÁãàX®æà >> aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ ©Ì£à¿Þ 3. ÎÅà®ÜÃÖ Ü ÄÜ £à¥ÜìÃÜá aÜPÅÜ £à¥Üì ÖÜí²à ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ Óܱ¤Ü Ëáà 21. ÎÅàÓÜñݼ®Ü棆 à¥ÜìÃÜá ®ÝaÝÃÜWáÜ w hæÂàÐÜu ÍÜáPÜÉañÜ áÜ ¨ÜìÎà 39. ÎÅàÓÜñÂÜ ±ÜÅý£à¥ÜìÃÜá BñÜPÜãÃÜá ÓÜ ñ Â Ü ®Ý¥Ý¹œ Ó í Ü »Ü ã ñÜ @ ÓÜ ¨ ã æ Y à WÜ | Ëgêí¼ñÜ @ > ±ÝÅÊæ ä àaÜ ¨ ã æ Âà˜—PÜ í ®Ý¿áÓÜ á «ÝÊÝPÝ崆 ìaÜí©ÅPÝÊÜå… > ÓÜÔàñÝÊÜáãÆÃÝÊÜÞaÝì PæãàÍæà WÜg±Üñæà@ Ô§ñÝ > ÓÜ ñ ݼ®Ü Ê £ Ü à¥æ à ìí¨Ü á @ ÓÜ í ñݱݮ… ÖÜ í ñÜ á ÓÜ í ñÜ ñ Ê Ü á Ü … >> ÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å ýWÜ á ÃÜ á ¨Ü ì ¨ÝÂñ… ±Ü Å þÝí Êæ ç ¨Ýí£Qàí ÓÜ¨Ý >> Ááà®Ý¯àñÝ ®ÜÊáÜ ÓܤӾæ$ç ÎÅàÊÜá®Ü°$êÖÜļûÜÊàæ >> Ü °ÃáÜ ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ AÐÜrËáà 4. ÎÅàÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜá ÊÜá|ã¡ÃáÜ »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü AÊÜÞÊÝÓæ 22. ÎÅàÓÜñÂÜ ±Üä|ì£à¥ÜìÃÜá PæãàƱÜâÃÜ hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡ ©Ì£à¿Þ 40. ÎÅàÓÜñݼý£à¥ÜìÃÜá ÃÝOæà¸æ®ã ÓÜ ñ ݼ®Ü Ê Ü ¨ Ü á WÝœ ¸ æ œ à @ ÓÜ í hÝñÜ @ ÓÜ P Ü Ç æ à ÐÜ r ¨ Ü @ > Êæ à íPÜ p à æ ÍÝ©ÅÊÜ Þ ÃÜ » Â Ü Óæ à ñÜ á í ñæ ã àñݩűÜäÊÜìPÝ®… > ÓÝ—ñÝUÆÓÜñܤñܤ$Ìí ¸Ý—ñÝUƨÜáÊÜáìñÜÊÜá… > ÎÅàÓÜ ñ Â Ü ±Ü ä |ì£à¥æ à ìí¨Ü á @ ÓÜ í ñݱݮ… ÖÜ í ñÜ á ÓÜ í ñÜ ñ Ê Ü å Ü … >> WÜ ñ ÝÌ ©XÌ g Àáà ±ÝñÜ á ÓÜ ñ ݼýWÜ á ÃÜãñܤÊáÜ @ >> ¸æãà—ñÝUÆÓܮݾWìÜ í ÊÜÞ«ÜÊÝS¿á£í »Ühàæ >> 5. ÎÅàAûæãà»Ü£à¥ÜìÃÜá ÊÜáÙÜTæàvÜÊÜÞWÜìÎÃÜ PÜêÐÜ¡ ±ÜÜíaÜËáà 23. ÎÅàÓÜñÂÜ Ëg¿á£à¥ÜìÃÜá ÓÜñÂÜ Ëg¿á®ÜWÃÜ Ü aæçñÜÅPÜêÐÜ¡HPݨÜÎà 41.ÎÅàÓÜñÂÜ ±ÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜá £ÃÜáPæãÀáÆãÃÜá PÝ£ìPÜÍáÜ PÜÉ ñÜê£à¿Þ ÓÜñÂÜ ±ÜäOÝìíŸá«æàhÝìñæãà ˨ÜÌgj®Ë Ü gêí¼ñÜ@ > ÓÜñݼýPÜÃݸæãjàñݧ®… ±ÜíaÝÍܨÌÜ Ðì Ü ±ÜägPÝ®… > Áãà ˨ÝÂÃÜ|Â˲®Üí ñÜñ¤Ü ÌÊáÜ ÓÜÂÔ®Ýbf®ñÜ … > ¨Ü ¯ à«Ü Ì í ÔàñÜ á ®Ü Ó Ý¤ ± í Ü ÎÅàÓÜ ñ Â Ü ËgÁãàvÜ á ±Ü @ >> ÓÜ ñ Â Ü ±Ü Å Êæ ã à¨Ü £ à¥Ýì¿Þì®… ®èËá ®Ý¿áÓÜ á«ÝÃÜñÝ®…