radiologia ultrabgeriTi

radiologia ultrabgeriTi

Citation preview

ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ×ÉÆÉÊÀ 1. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÀ ÀÒÉÓ ÁÂÄÒÀ, ÒÏÌËÉÓ ÓÉáÛÉÒÄ ÀÒÉÓ ÀÒÀÍÀÊËÄÁ: À ) 15 ÊäÝ-ÆÄ; *Á) 20000 äÝ-ÆÄ;  ) 1 ÌäÝ-ÆÄ; à ) 30 äÝ-ÆÄ; Ä ) 20 äÝ-ÆÄ. 2. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ ÉÆÒÃÄÁÀ, ÈÖ: À ) ÉÆÒÃÄÁÀ ÂÀÒÄÌÏÓ ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ; Á ) ÌÝÉÒÃÄÁÀ ÂÀÒÄÌÏÓ ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ;  ) ÉÆÒÃÄÁÀ ÓÉáÉÓÔÄ; à ) ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ ÉÆÒÃÄÁÀ, ÓÉáÉÓÔÄ ÌÝÉÒÃÄÁÀ; *Ä) ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ ÌÝÉÒÃÄÁÀ, ÓÉáÉÓÔÄ ÉÆÒÃÄÁÀ. 3. ÒÁÉË ØÓÏÅÉËÄÁÛÉ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÏ ÓÉÜØÀÒÄ ÔÏËÉÀ: À ) 1450 Ì/ßÌ; Á ) 1620 Ì/ßÌ; *Â) 1540 Ì/ßÌ; à ) 1300 Ì/ßÌ; 4. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ: À ) ÓÉáÛÉÒÉÈ; Á ) ÀÌÐËÉÔÖÃÉÈ;  ) ÔÀËÙÉÓ ÓÉÂÒÞÉÈ; à ) ÐÄÒÉÏÃÉÈ; *Ä) ÂÀÒÄÌÏÈÉ. 5. ÒÁÉË ØÓÏÅÉËÄÁÛÉ 1 ÌäÝ ÓÉáÛÉÒÉÓ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÔÀËÙÉÓ ÓÉÂÒÞÄ ÛÄÀÃÂÄÍÓ: À ) 3,08 ÌÌ-Ó; Á ) 1,54 ÌÊÌ-Ó; *Â) 1,54 ÌÌ-Ó; 6. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÓÉáÛÉÒÉÓ ÂÀÆÒÃÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀà ÔÀËÙÉÓ ÓÉÂÒÞÄ: *À) ÌÝÉÒÃÄÁÀ; Á ) ÀÒ ÉÝÅËÄÁÀ;  ) ÉÆÒÃÄÁÀ. 7. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ ÌÀÙÀËÉ ÓÉÜØÀÒÄ ÀÙÉÍÉÛÍÄÁÀ: À ) äÀÄÒÛÉ; Á ) ßÚÀËÁÀÃÛÉ;  ) ßÚÀËÛÉ; *Ã) ÒÊÉÍÀÛÉ; 8. ÌÚÀÒ ÓáÄÖËÄÁÛÉ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ Ö×ÒÏ ÌÀÙÀËÉÀ, ÅÉÃÒÄ ÓÉÈáÄÄÁÛÉ, ÒÀÃÂÀÍ ÌÀÈ ÂÀÀÜÍÉÀÈ ÌÄÔÉ: À ) ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ; *Á) ÓÉáÉÓÔÄ;  ) ÓÉÁËÀÍÔÄ; à ) ÀÊÖÓÔÉÊÖÒÉ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÀ; 9. ÁÂÄÒÀ ÀÒÉÓ: À ) ÂÀÍÉÅÉ ÌÄØÀÍÉÊÖÒÉ ÔÀËÙÀ; Á ) ÄËÄØÔÒÏÌÀÂÍÉÔÖÒÉ ÔÀËÙÀ;  ) ÍÀßÉËÀÊÉ; à ) ×ÏÔÏÍÉ; *Ä) ÂÒÞÉÅÉ ÌÄØÀÍÉÊÖÒÉ ÔÀËÙÀ. 10. ÈÖ ÅÉÝÉÈ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ ÃÀ ÓÉáÛÉÒÄ, ÛÄÂÅÉÞËÉÀ ÂÀÌÏÅÉÈÅÀËÏÈ: À ) ÀÌÐËÉÔÖÃÀ; Á ) ÐÄÒÉÏÃÉ;  ) ÔÀËÙÉÓ ÓÉÂÒÞÄ; à ) ÀÌÐËÉÔÖÃÀ ÃÀ ÐÄÒÉÏÃÉ; *Ä) ÐÄÒÉÏÃÉ ÃÀ ÔÀËÙÉÓ ÓÉÂÒÞÄ.

11. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÈÉ ÓÉÂÍÀËÉÓ ÛÄÓÖÓÔÄÁÀ (ÜÀØÒÏÁÀ) ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉÀ: À ) ÂÀÁÍÄÅÉÈ; Á ) ÀÒÄÊÅËÉÈ;  ) ÛÈÀÍÈØÌÉÈ; à ) ÂÀÁÍÄÅÉÈ ÃÀ ÛÈÀÍÈØÌÉÈ; *Ä) ÂÀÁÍÄÅÉÈ, ÀÒÄÊÅËÉÈ, ÛÈÀÍÈØÌÉÈ. 12. ÂÀÒÄÌÏÓ ÈÅÉÓÄÁÄÁÓ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÂÀÉÅËÉÓ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÀ, ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀÅÓ: *À) ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÀ; Á ) ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÏÁÀ;  ) ÀÌÐËÉÔÖÃÀ; à ) ÓÉáÛÉÒÄ; Ä ) ÐÄÒÉÏÃÉ. 13. ÖßÚÅÄÔÉ ÔÀËÙÉÓ ÃÏÐËÄÒÂÒÀ×ÉÉÓ ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÓ ÌÉÄÊÖÈÅÍÄÁÀ: À ) ÉÌÐÖËÓÉÓ áÀÍÂÒÞËÉÅÏÁÀ; Á ) ÉÌÐÖËÓÉÓ ÂÀÌÄÏÒÄÁÉÓ ÓÉÆÛÉÒÄ;  ) ÓÉáÛÉÒÄ; à ) ÔÀËÙÉÓ ÓÉÂÒÞÄ; *Ä) ÔÀËÙÉÓ ÓÉáÛÉÒÄ ÃÀ ÓÉÂÒÞÄ. 14. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÀ ÀÉÒÄÊËÄÁÀ ÉÌ ÂÀÒÄÌÏÈÀ ÂÀÌÚÏ×É ÆÄÃÀÐÉÒÉÃÀÍ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ: À ) ÓÉÌÊÅÒÉÅÉÈ; *Á) ÀÊÖÓÔÉÊÖÒÉ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÉÈ;  ) ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÉÈ; à ) ÓÉáÉÓÔÉÈ; Ä ) ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÉÈ ÃÀ ÓÉáÉÓÔÉÈ. 15. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÈÉ ÓáÉÅÉÓ ÐÄÒÐÄÍÃÉÊÖËÀÒÖËÉ ÃÀÝÄÌÉÓÀÓ ÀÒÄÊÅËÉÓ ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÏÁÀ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉÀ: À ) ÓÉÌÊÅÒÉÅÉÓ ÓáÅÀÏÁÀÆÄ; *Á) ÀÊÖÓÔÉÊÖÒÉ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÄÁÉÓ ÓáÅÀÏÁÀÆÄ;  ) ÀÊÖÓÔÉÊÖÒÉ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÄÁÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÄÁÆÄ; à ) ÀÊÖÓÔÉÊÖÒÉ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÄÁÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÄÁÆÄ ÃÀ ÓáÅÀÏÁÀÆÄ; Ä ) ÓÉÌÊÅÒÉÅÉÓÀ ÃÀ ÀÊÖÓÔÉÊÖÒÉ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÄÁÉÓ ÓáÅÀÏÁÀÆÄ. 16. ÓÉáÛÉÒÉÓ ÆÒÃÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀà ÖÊÖÂÀÁÍÄÅÀ: *À) ÉÆÒÃÄÁÀ; Á ) ÌÝÉÒÃÄÁÀ;  ) ÖÝÅËÄËÉÀ; à ) ÂÀÒÃÀÔÚÃÄÁÀ; Ä ) ØÒÄÁÀ. 17. ÉÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌ ÂÀÌÏÅÉÈÅÀËÏÈ ÌÀÍÞÉËÉ ÀÌÒÄÊË ÆÄÃÀÐÉÒÀÌÃÄ, ÓÀàÉÒÏÀ ÅÉÝÏÃÄÈ: À ) ÜÀØÒÏÁÀ, ÓÉÜØÀÒÄ ÃÀ ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ; Á ) ÜÀØÒÏÁÀ ÃÀ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÀ;  ) ÜÀØÒÏÁÀ ÃÀ ÛÈÀÍÈØÌÀ; *Ã) ÓÉÂÍÀËÉÓ ÃÀÁÒÖÍÄÁÉÓ ÃÒÏ ÃÀ ÓÉÜØÀÒÄ; Ä ) ÓÉÌÊÅÒÉÅÄ ÃÀ ÓÉÜØÀÒÄ. 18. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÌÔÀÒÄÁËÏÁÀÓ ÔÒÀÍÓÃÉÖÓÄÒÉÃÀÍ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ØÓÏÅÉËÄÁÛÉ ÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÓ: À ) ÃÏÐËÄÒÉÓ Ä×ÄØÔÉ; Á ) ØÓÏÅÉËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀØÒÏÁÓ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÈ ÒáÄÅÄÁÓ;  ) ÂÀÒÃÀÔÄáÀ; à ) ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÌÀÙÀËÉ ÓÉáÛÉÒÄ; *Ä) ÛÄÌÀÄÒÈÄÁÄËÉ (ÓÀÊÏÍÔÀØÔÏ) ÂÀÒÄÌÏ. 19. ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÉ ÃÏÐËÄÒÖËÉ ßÀÍÀÝÅËÄÁÀ ÀÙÉÍÉÛÍÄÁÀ ÌÀÛÉÍ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÃÏÐËÄÒÉÓ ÊÖÈáÄ ÔÏËÉÀ: À ) 90ÂÒÀÃ; Á ) 45ÂÒÀÃ; *Â) 0ÂÒÀÃ. 20. ÓÉáÛÉÒÉÓ ÃÏÐËÄÒÖËÉ ßÀÍÀÝÅËÄÁÀ ÀÒ ÀÒÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ: *À) ÀÌÐËÉÔÖÃÀÆÄ;

Á ) ÓÉÓáËÉÓ ÍÀÊÀÃÉÓ ÓÉÜØÀÒÄÆÄ;  ) ÔÒÀÍÓÃÉÖÓÄÒÉÓ ÓÉáÛÉÒÄÆÄ; à ) ÃÏÐËÄÒÉÓ ÊÖÈáÄÆÄ. 21. ÃÏÐËÄÒÂÒÀ×ÉÉÓ ÃÒÏÓ ÓÐÄØÔÒÉÓ ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ (ALIAÛING) ÀÒ ÀÙÉÍÉÛÍÄÁÀ, ÈÖ ÃÏÐËÄÒÖËÉ ßÀÍÀÝÅËÄÁÀ ÉÌÐÖËÓÄÁÉÓ ÂÀÌÄÏÒÄÁÉÓ ÓÉáÛÉÒÉÓ: À ) ÍÀÊËÄÁÉÀ; Á ) ÔÏËÉÀ;  ) ÌÄÔÉÀ; à ) ÚÅÄËÀ ÐÀÓÖáÉ ÓßÏÒÉÀ; *Ä) ÓßÏÒÉÀ À ÃÀ Á. 22. 2-3 ÝÉÊËÉÀÍÉ ÉÌÐÖËÓÄÁÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ: À ) ÉÌÐÖËÓÖÒÉ ÃÏÐËÄÒÉÓÀÈÅÉÓ; Á ) ÖßÚÅÄÔ-ÔÀËÙÉÓÄÁÖÒÉ ÃÏÐËÄÒÉÓÀÈÅÉÓ; *Â) ÛÀÅ-ÈÄÈÒÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ; à ) ×ÄÒÀÃÉ ÃÏÐËÄÒÉÓÀÈÅÉÓ; 23. ÂÀÒÄÌÏÛÉ ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÈÉ ÔÀËÙÀ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ: *À) ÂÒÞÉÅÉ ÒáÄÅÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ; Á ) ÂÀÍÉÅÉ ÒáÄÅÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ;  ) ÄËÄØÔÒÏÌÀÂÍÉÔÖÒÉ ÒáÄÅÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ; à ) ÓßÏÒáÀÆÏÅÀÍÉ ÈÀÍÀÁÀÒÉ ÒáÄÅÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ. 24. ÖËÔÒÀÁÂÄÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ äÀÄÒÏÅÀÍ ÂÀÒÄÌÏÛÉ ÊÖÍÈÏÅÀÍ ØÓÏÅÉËÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ: À ) ÌÀÙÀËÉÀ; *Á) ÃÀÁÀËÉÀ;  ) ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉÀ ÔÀËÙÉÓ ÓÉáÛÉÒÄÆÄ; à ) ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉÀ ÁÂÄ